صفحه اصلی > هزینه و تعرفه ثبت نام در همایش
.: هزینه و تعرفه ثبت نام در همایش

 هزینه ثبت نام  در همایش به دو صورت حضوری و غیر حضوری می باشد:

هزینه ثبت نام حضوری :هزینه ثبت نام غیر حضوری: