این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 14 مهر ماه 1396 .

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 12 مهار ماه 
1396 .

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 
12 مهر ماه 1396 .