درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

دبیر علمی همایش :
دکتر میثم موسایی ، استاد تمام وقت اقتصاد دانشگاه تهران ، اقتصاد دان و پژوهشگر
رییس کمیته علمی همایش:
دکتر حبیب ا... نجفی ، رییس دانشگاه پیام نور شهرستان کردکوی استان گلستان
رییس شواری سیاست گذاری همایش:
دکتر علی صمدی، قائم مقام دانشگاه و معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی هیرکانیا
دبیر اجرایی همایش :
دکتر حسین اکبرپور، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
مسئول هماهنگی و روابط عمومی
داود صابری ، محقق و پژوهشگر برتر کشور